Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego "Leśnik"

 

Regulamin

Ośrodka Wypoczynkowego „Leśnik” w Łagowie

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Leśnik” w Łagowie (dalej zwanego Ośrodkiem) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując rezerwacji bądź zakwaterowania Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Przestrzeganie Regulaminu dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Ośrodka, a także na stronie internetowej Ośrodka https://lagowlesnik.zielonagora.lasy.gov.pl.

 

Zasady korzystania z usług Ośrodka

 1. Na terenie Ośrodka mogą przebywać i korzystać z jego usług osoby, które zgłosiły swój pobyt w recepcji. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 2. Kierownictwo Ośrodka dopuszcza możliwość przedłużenia doby hotelowej do godziny 18:00 za dodatkową opłatą. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej dzień przed datą, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu). W przypadku odmowy okazania ww. dokumentów, Ośrodek ma prawo odmówić zameldowania Gościa i wydania klucza do pokoju.
 4. Klucz do pokoju (1 szt.) wraz z chipem do furtki (1 szt.) zostaje wydany po zameldowaniu. Opłata za zgubienie lub uszkodzenie klucza wynosi 100,- zł brutto. Opłata za zgubienie lub uszkodzenie chipa wynosi 100,- zł brutto.
 5. Gość Ośrodka nie może udostępniać pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.
 6. Gość Ośrodka zobowiązany jest do sprawdzenia stanu faktycznego wyposażenia pokoju z kartą inwentaryzacyjną zaraz po zakwaterowaniu, a ewentualne braki lub uszkodzenia winien zgłosić niezwłocznie w recepcji. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę elementów wyposażenia pokoju powstałe z Jego winy lub z winy osób Jego odwiedzających.
 7. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia powstałe na terenie Ośrodka z jego winy lub z winy osób Jego odwiedzających. Wysokość zwrotu za uszkodzenia lub zniszczenia będzie adekwatna do wysokości szkody.
 8. Osoba wymeldowująca się jest zobowiązana w dniu wyjazdu do osobistego zdania klucza do pokoju. Wymeldowanie następuje po sprawdzeniu dokonania płatności. Niezdanie pokoju do godziny 10:00, z przyczyny leżącej po stronie Gościa, skutkuje naliczeniem kosztów kolejnej doby i przeniesieniem rzeczy do innego pomieszczenia na koszt i niebezpieczeństwo Gościa.
 9. Wcześniejszy wyjazd i rezygnacja z pobytu nie upoważnia Gościa do zwrotu wniesionych opłat.
 10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 11. Osoby planujące wyjazd lub wyjście z Ośrodka po godzinie 22:00 są zobowiązane do wcześniejszego zgłoszenia takiego zamiaru w recepcji.
 12. Przy każdym opuszczaniu pokoju Gość powinien zamknąć drzwi na klucz, zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zakręcić krany i zgasić światło. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przedmiotów pozostawionych w pokojach oraz na terenie Ośrodka.
 13. Zabrania się wynoszenia wyposażenia pokoju (koce, ręczniki, pościel itd.) poza pokój np. na plażę.
 14. W pokojach nie wolno używać urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pomieszczeń, z wyjątkiem ładowarek do urządzeń osobistych oraz laptopów.
 15. Gość Ośrodka może nieodpłatnie wypożyczyć z recepcji żelazko. Po każdym użyciu należy zwrócić żelazko do recepcji.
 16. Gość Ośrodka zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa oraz zarządzeń porządkowych w Ośrodku.
 17. We wszystkich pomieszczeniach Ośrodka, w tym w pokojach, obowiązuje zakaz palenia papierosów (dotyczy także balkonów i tarasów). Za każdorazowe złamanie zakazu Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 1.000,- zł brutto.
 18. Zabronione jest używanie otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka, w tym w pokojach.
 19. Na terenie Ośrodka, również na plaży, obowiązuje zakaz przebywania zwierząt. Ośrodek nie przyjmuje Gości ze zwierzętami.
 20. Przedmioty zostawione w pokoju przez Gościa Ośrodka mogą zostać odebrane osobiście lub odesłane za pośrednictwem firmy kurierskie, która zapakuje i odbierze przedmioty z recepcji. Koszt przesyłki opłaca właściciel zostawionych przedmiotów. W przypadku nieotrzymania informacji o chęci odbioru zostawionych przedmiotów, Ośrodek przechowa je przez okres 3 miesięcy. Pozostawione artykuły spożywcze będą usuwane.
 21. Sprzątanie pokoi odbywa się wyłącznie na życzenie Gości, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w recepcji, nie częściej niż 1 raz na 5 dni.
 22. Goście w trakcie pobytu mogą dokonać, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w recepcji, wymiany pościeli oraz ręczników, nie częściej niż 1 raz na 5 dni. Wymiana pościeli lub ręczników częściej niż wymieniono powyżej podlega dodatkowej opłacie.
 23. Telewizory posiadają tylko kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Zabrania się rozstrajania odbiorników i dekoderów, wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji.
 24. Telefony znajdujące się na wyposażeniu pokoi umożliwiają jedynie wykonywanie połączeń wewnętrznych (z recepcją i pomiędzy pokojami).
 25. Zamówienie posiłków odbywa się w recepcji Ośrodka z jednodniowym wyprzedzeniem.
 26. Przebywanie niezameldowanych osób w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju.
 27. W Ośrodku obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach ogólnodostępnych z wyłączeniem kawiarni Ośrodka.
 28. Na terenie Ośrodka rozpalanie grilla własnego lub korzystanie z istniejącego (kamiennego) jest dozwolone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu w recepcji.
 29. Korzystanie z należących do Ośrodka: parkingu, plaży, placu zabaw dla dzieci, kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej, kładek wędkarskich jest dostępne i bezpłatne tylko dla osób zameldowanych w Ośrodku.
 30. Sprzęt wodny jest dostępny odpłatnie wyłącznie dla Gości Ośrodka. Ilość sprzętu wodnego jest ograniczona – nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji. Wypożyczalnia jest czynna od godziny 10:00 do godziny 18:00.
 31. Dzieci poniżej 13-go roku życia, będące na pobycie w Ośrodku, mogą przebywać na jego terenie tylko pod stałą opieką osoby dorosłej/rodzica/opiekuna prawnego. Osoby dorosłe/rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, a także odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działalności dzieci.
 32. W przypadku pobytu więcej niż 1 osoby lub grup zorganizowanych odpowiedzialność na zasadach określonych niniejszym Regulaminem ponosi osoba zameldowana lub organizator w przypadku pobytu grupy.

 

Postanowienia dodatkowe

 1. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 2. Na terenie Ośrodka zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz innych czynności, które przeszkadzają pozostałym Gościom Ośrodka.
 3. Gościom nie wolno dokonywać zmian w pokojach Ośrodka i ich wyposażenia, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.
 4. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach, zakłócaniu ciszy nocnej oraz wszelkie inne uwagi należy przekazywać kierownikowi Ośrodka lub w recepcji.
 5. Brak zgłoszenia zastrzeżeń najpóźniej w dniu wymeldowania powoduje brak możliwości powoływania się na nie w przyszłości.
 6. Nie stosowanie się do ,,Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego ,,Leśnik” w Łagowie” może skutkować wykwaterowaniem Gościa. Gość, który narusza postanowienia Regulaminu, zobowiązany jest do uregulowania należności za dotychczasowe usługi oraz do zapłaty za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Ośrodka.

 

 

Szanowni Państwo.

Mamy nadzieję, że za pomocą niniejszego Regulaminu zapewnimy Państwu komfortowy pobyt i wypoczynek.