Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin monitoringu wizyjnego

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
w Nadleśnictwie Świebodzin

 

1. Administrator:

Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Świebodzin.


2. Cel prowadzenia monitoringu:

Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie biura Nadleśnictwa Świebodzin oraz w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik” w Łagowie. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia).


3. Udostępnianie danych:

Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie:
a)    osobie, której dane dotyczą – na pisemny wniosek, po uprzedniej weryfikacji zasadności udostępnienia nagrania;
b)    organowi (Policji, Prokuraturze, Sądowi) – na pisemny wniosek.

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się pisemnie do Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Świebodzin, ul. Wojska Polskiego 3, 66-200 Świebodzin, w terminie do 14 dni, licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia.

W przypadku wniosku od osoby, której wizerunek został zarejestrowany, o realizację jej praw dostępu i uzyskania kopii danych, wynikających z art. 15 RODO, należy mieć na względzie, że realizacja tego prawa wobec tej osoby, nie może naruszać praw innych osób, zgodnie z art. 15 ust. 4 RODO.


4. Kwestie techniczne:

Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej/organu, zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące. W przypadku bezczynności uprawnionych osób/instytucji przez okres 4 miesięcy, kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

W uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosków ww. organów, w szczególności,
gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

Okres przechowywania danych wynosi do 60 dni w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik”, następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie ich na urządzeniu rejestrującym obraz.

Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym
na materiale z monitoringu, ponieważ system może nie być synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.